Promocja - 10 lat PlatformaOpon.pl

Świętuj z nami 10-lecie! Dołącz w grudniu do ponad 7400 użytkowników, a za pierwsze zakupy otrzymasz prezent powitalny. Szczegóły i regulamin promocji znajdziecie poniżej.

 

 

Regulamin i zasady promocji – „10 lat z PlatformaOpon.pl”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem promocji o nazwie „10 lat PlatformaOpon.pl” (zwanej dalej „Promocją”) jest firma Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, KRS 0000137445, NIP 679-27-37-681, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Promocja zostanie przeprowadzona w kampanii ogólnokrajowej, prowadzonej przez Organizatora i dotyczy portalu platformaopon.pl, zwanego dalej „Platformą”, od dnia 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (patrz pkt 4).
  3. Regulamin stanowi podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Uczestnictwo w Promocji
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy, którzy w okresie promocji zarejestrowali się po raz pierwszy na platformaopon.pl i dokonali pierwszego zakupu za pośrednictwem portalu platformaopon.pl (patrz pkt 4).
  2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Promocji.
  3. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
  4. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwa Organizator.
 3. Przebieg i warunki udziału w Promocji
  1. Aby wziąć udział w Promocji należy:
   • – Zarejestrować się na portalu: platformaopon.pl (patrz pkt 2.2).
   • – Dokonać pierwszego dowolnego zakupu na platformaopon.pl
  2. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji (patrz pkt 2.2), otrzymają nagrodę w postaci gratisowego upominku (patrz pkt 4).
  3. Zamówienie uznane zostaje za zrealizowane w momencie dokonania zapłaty i odbioru zamówionego towaru przez uczestnika Promocji.
  4. Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku  do dnia 31 grudnia 2019 (patrz pkt 4).
  5. Nagrody zostaną dostarczone bezpośrednio zwycięzcom Promocji „10 lat PlatformaOpon.pl” przez Organizatora do 14 dni od zakończenia promocji.
  6. W przypadku wielokrotnego składania i realizacji zamówień, uczestnik otrzymuje jedną nagrodę (patrz pkt 4).  
  7. Biorąc udział w Promocji, uczestnik zobowiązuje się do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.
  8. O przyznaniu Nagrody Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji.
 4. Nagrody
  1. Nagrodą w Promocji jest myszka bezprzewodowa z logo Platformy.
  2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika Promocji.
  3. Nagrody promocyjne zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
  4. Jeżeli zwycięzca Promocji nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania jej przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Promocji adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Promocji, w tym adresu zamieszkania, dokonane po złożeniu zamówienia na platformie.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, z dopiskiem „Promocja 10 lat PlatformaOpon.pl ” w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia promocji – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy biorący udział w Promocji, wyrażają zgodę na wykorzystania przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych, zebranych podczas Promocji „10 lat PlatformaOpon.pl” jest – w rozumieniu wspomnianej powyżej ustawy – Organizator. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest na portalu platformaopon.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyn, po uprzednim zamieszczeniu na stronie platformaopon.pl informacji zawierającej datę początkową obowiązywania zmian.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.