Regulamin PlatformaOpon.pl

REGULAMIN SERWISU –  PLATFORMAOPON.PL

§1
Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Platformie – należy przez to rozumieć internetową platformę opon przeznaczoną dla przedsiębiorców z branży oponiarskiej, za pomocą której Użytkownicy Platformy mogą umieszczać informację handlową odnośnie posiadanego asortymentu towaru oraz składać zamówienia mające umożliwić dokonywanie pomiędzy Użytkownikami transakcji handlowych. Platforma dostępna jest całą dobę pod adresem internetowym: www.platformaopon.pl.
 • Informacji handlowej – należy przez to rozumieć wyraźnie wyodrębnioną i oznaczoną przez Użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości informację umieszczoną na Platformie w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, odnośnie posiadanych do zbycia towarów z dokładnym ich oznaczeniem, proponowaną ceną oraz datą wydania/dostarczenia. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 (k.c.) i nie jest wiążąca, musi być natomiast rzetelna, aktualna i prawdziwa oraz dotyczyć towaru stanowiącego własność Użytkownika.
 • Zamówieniu – należy przez to rozumieć, oświadczenie woli Użytkownika złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy innemu Użytkownikowi, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innemu Użytkownikowi z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
 • Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę, czyli spółkę działającą pod firmą: „Polskie Składy Oponiarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działającą pod adresem ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, posiadającą NIP: 6792737681, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, wpisaną pod numerem KRS: 0000137445.
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 k.c. prowadzącego działalność gospodarczą z branży oponiarskiej, który dokonał rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i tym samym może uczestniczyć w transakcjach zawieranych za pośrednictwem Platformy. Użytkownik w ramach swojej działalności na Platformie nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Użytkownikiem może być zarówno Użytkownik Sprzedający jak i Użytkownik Kupujący.
 • Użytkowniku Kupującym – zwany dalej Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy, który dokonał rejestracji jako podmiot chcący skorzystać z zakupu produktów zawartych w Informacji Handlowej dostępnej na Platformie.
 • Użytkowniku Sprzedającym – zwany dalej Sprzedającym – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy, który zaakceptował Regulamin Sprzedaży lub podpisał umowę na Sprzedaż w Platformie oraz zamieścił informacje handlową w Platformie.
 • Subskrypcja – jest to opłata pobierana z góry, cyklicznie lub jednorazowo w zależności od wybranego rodzaju i okresu dostępu zgodnie z cennikiem(link).
 • Konto demo – jest to konto Użytkownika o ograniczonej funkcjonalności pozwalającej na wyszukiwanie i przeglądanie wyników wyszukiwania ofert, bez możliwości dokonywania zakupów, sprzedaży, jak również bez możliwości poglądu informacji, kto jest sprzedawcą. Konto to udostępnia jednak pełną historię dotychczasowej działalności Użytkownika w tym historię transakcji, rozliczeń. Użytkownik Konta demo, w każdej chwili może wykupić subskrypcję w celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta.
 • Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Regulamin Sprzedaży – należy przez to rozumieć Regulamin, który Użytkownik musi zaakceptować, by móc uzyskać możliwość zamieszczania informacji handlowych na Platformie.
 • Czasie dostawy – należy rozumieć czas od godziny 00:01 dnia następnego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Czas ten obejmuje tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Dacie produkcji – należy przez to rozumieć rok produkcji lub datę wynikającą z numeru DOT.
 • Numerze DOT – należy przez to rozumieć 4 cyfrowy numer podający tydzień i rok produkcji opony, umieszczany na boku każdej opony.
 • Opona DEMO – należy przez to rozumieć opony pochodzące z demontażu, które mają przebieg nie większy niż kilka/kilkanaście kilometrów. Opony DEMO powinny mieć widoczne kolorowe paski pochodzące jeszcze z fabryki, natomiast mogą nie posiadać etykiet unijnych, a ich głębokość bieżnika nie powinna mieć więcej niż 1% ubytku. Opony DEMO nie są charakteryzowane jako opony używane. Sprzedaż opon używanych na Platformie jest zabroniona.

§2

Postanowienia ogólne 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do niedostarczania do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, a także prowadzenia transakcji z naruszeniem praw osób trzecich lub interesu Organizatora.
 2. W celu korzystania z usług Platformy Internetowej Użytkownicy powinni dysponować sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

 §3

Zasady dokonywania rejestracji użytkowników na Platformie

 1. Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Platformy, jego pełna akceptacja, a następnie dokonanie prawidłowej rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w §3
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza. Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, iż wszelkie dane są zgodne z prawdą.
 3. Organizatora zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia aktywacji konta Użytkownika, bez podawania wyraźnej przyczyny.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania danych związanych z logiem i hasłem w tajemnicy. Zabrania się odstępowania swojego konta innym osobom oraz korzystania z kont innych Użytkowników. Przenoszenie praw Użytkownika związanych z rejestracją na inne podmioty jest niedozwolone.
 6. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, informacji handlowych itp. odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Użytkownik albo podmiot ubiegający się o status Użytkownika.
 7. Użytkownik może posiadać jedno konto o unikalnym loginie dla jednego podmiotu, chyba że uzyska odpowiednią zgodę Organizatora. Nie dopuszcza się współdzielenia jednego konta przez więcej niż jeden podmiot.
 8. Użytkownik ma dostęp do swoich danych w zakładce „Mój profil”, Które może modyfikować, licząc się z tym, że zmiana danych podmiotu może wpłynąć na czasową dezaktywację konta, do czasu weryfikacji nowych danych przez Organizatora.
 9. W przypadku zmiany danych Użytkownika jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji na Platformie, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
 10. Użytkownik którego konto zostało aktywowane otrzymuje 30 dniowy darmowy dostęp do systemu Platformy w ramach Użytkownika Kupującego licząc od dnia aktywacji konta przez Administratora.

§4

Odpłatność za użytkowanie Platformy

 1. Korzystanie w pełni z Platformy jest odpłatne. Dostęp można uzyskać poprzez wykupienie subskrypcji według aktualnie obowiązującego cennika usług (link)
 2. Po upływie bezpłatnego okresu 30 dni, konto przechodzi w tryb konta DEMO, chyba, że Użytkownik dokona zakupu subskrypcji według aktualnie obowiązującego cennika usług (link)
 3. Dokonanie płatności o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest możliwa metodami płatności udostępnionymi przez Organizatora w Platformie, w zależności od wybranej opcji przez Użytkownika.
 4. Usługi płatnicze opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 5. Rezygnacja z dostępu do Platformy może nastąpić w każdym momencie poprzez anulowanie subskrypcji w Panelu Klienta na Platformie, lub nie dokonanie płatności za kolejny okres dostępowy i skutkuje na koniec opłaconego okresu rozliczeniowego. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur lub Faktur Proforma drogą elektroniczną. Faktury będą udostępniane w panelu Użytkownika na Platformie. Użytkownik otrzyma również powiadomienie mailowe o fakcie powstania Faktury/Faktury Proforma.

§5

Zasady składania zamówień

 1. Informacje handlowe zamieszczane w ramach Platformy przez Użytkowników Sprzedających mają charakter jawny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupili subskrypcję lub posiadają 30-dniowy darmowy dostęp.
 2. Użytkownik składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach PlatformaOpon.pl kierując ją do określonego / określonych Użytkowników opierając się na dostępnych na Platformie informacjach handlowych, opisując poszukiwany towar dokładnie je oznaczając ze wskazaniem proponowanej ceny oraz planowanej daty wydania/dostarczenia.
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia do innego Użytkownika w oparciu o dostępne na Platformie Informacje handlowe z pominięciem mechanizmów dostępnych na internetowych stronach PlatformyOpon.pl jest zabronione i prowadzić może do zawieszenia lub usunięcia Użytkownika z Platformy.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pomiędzy Użytkownikami bez udziału Organizatora w momencie zatwierdzenia przyjęcia otrzymanego zamówienia w terminie do 8h roboczych przez Użytkownika Sprzedającego. Użytkownicy mogą zmienić sposób i termin zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany. W przypadku wątpliwości pomiędzy stronami umowy stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający ma 8h roboczych na potwierdzenie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego poprzez odpowiednią zmianę statusu zamówienia. Kupujący nie jest związany złożonym zamówieniem i nie będzie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów o ile nie zostało ono potwierdzone przez Sprzedającego w przeciągu 8h roboczych od jego złożenia.
 6. Jeżeli Użytkownik zamówi za pośrednictwem Platformy produkt i zrezygnuje z jego nabycia musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie przed potwierdzeniem jego realizacji przez Sprzedającego, nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku nie odebrania przez Kupującego, prawidłowo zrealizowanego przez Sprzedającego zamówienia, Sprzedający ma prawo wystawić Kupującemu Fakturę VAT za faktycznie poniesione koszty przesyłki kurierskiej do Kupującego oraz koszty przesyłki kurierskiej powrotnej. Na Fakturze VAT wystawionej Kupującemu, za koszty przesyłki kurierskiej nie można doliczać żadnych dodatkowych opłat.
 8. Na Platformie można udostępniać informacje handlowe dotyczące produktów tylko i wyłącznie fabrycznie nowych, pełnowartościowych to znaczy posiadających datę produkcji nie późniejszą niż 36 miesięcy (zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”) z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.
 9. Wyjątkiem w stosunku do §5 pkt 7 regulaminu Platformy, dopuszczone jest zamieszczanie informacji handlowych dotyczących:
 • opon bieżnikowanych,
 • opon których data produkcji przekroczyła 36 miesięcy,
 • opon DEMO,

ale tylko wtedy gdy informacja o tym fakcie jest zawarta w Informacji Handlowej zgodnie z wytycznymi ujętymi na Platformie Ogólne zasady sprzedaży w Platformaopon.pl (link).

 1. Sprzedający musi stosować się do przyjętych zasad dotyczących kosztów wysyłki, predefiniowanych w panelu Sprzedawcy w zakładce Ustawienia. W przypadku wysyłki opon za pobraniem, Sprzedający dolicza dodatkową opłatę z tego tytułu do przesyłki zgodnie z ustawieniami w Systemie zaprezentowanymi w zamówieniu, bez względu na ilość zamówień i liczbę opon składających się na przesyłkę – dotyczy to również przesyłki gratisowej.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego u tego samego Sprzedającego kilku zamówień jednocześnie(ta sama data i godzina) z dostawą pod ten sam adres, Sprzedający powinien objąć taką wysyłkę do Kupującego przesyłką gratisową, pod warunkiem, że liczba zamówionych sztuk odpowiada minimum zakupowemu dla wysyłki gratis.
 3. Zamówienia składane oddzielnie w różnym terminie/na różne adresy dostawy/u różnych dostawców, nie kwalifikują się do przesyłki gratisowej chyba, że liczba sztuk w pojedynczym zamówieniu upoważnia do wysyłki gratis konkretnego zamówienia.
 4. Organizator przykłada wszelkich starań, aby zdjęcia produktów w ofertach były aktualne i prawidłowo dopasowane. Zdjęcia produktów na Platformie są zdjęciami poglądowymi, prezentowany jest zazwyczaj najpopularniejszy kształt bieżnika/wzór felgi dla danego modelu, dopasowywany automatycznie przez system do marki i nazwy modelu produktu. System nie rozróżniania dodatkowych parametrów produktu oraz zmian dokonywanych przez producentów opon mających wpływ na odmienny wygląd poszczególnego produktu. Z tej przyczyny fizycznie produkt może różnić się wyglądem od zdjęcia umieszczonego w ofercie na co nie ma wpływu Użytkownik Sprzedający, ani Organizator i nie stanowi podstawy do kwestionowania poprawności realizacji zamówienia. Platforma jest platformą branżową, zakładamy wyższą świadomość i doświadczenie Użytkowników.

§6

Zasady realizacji zamówień

 1. Informacje handlowe umieszczane są w ramach Platformy przez Sprzedających i na ich odpowiedzialność. Organizator nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami, nie inicjuje oraz nie modyfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników danych, a jedynie użycza technicznych środków potrzebnych do funkcjonowania Platformy w ramach swoich bieżących możliwości technicznych.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży, dostawy towaru oraz termin realizacji Sprzedający określają w Informacji handlowej. Informacje te powinny być podawane zgodnie z wytycznymi organizatora i niniejszego regulaminu oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Sprzedaży oraz w  Ogólne zasady sprzedaży w Platformaopon.pl (link). W razie wątpliwości Sprzedający powinien udzielić odpowiedzi na pytania innych Użytkowników w zakresie zamieszczonej Informacji handlowej.
 3. Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby inicjowane i zawierane przez nich transakcje przebiegały szybko i bezproblemowo, a w razie różnicy zdań powinni w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy polubownie.
 4. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy obowiązują co do zasady tylko na terenie Polski. Ewentualne odstępstwa są negocjowane indywidualnie pomiędzy Użytkownikami.
 5. Każdy Sprzedający obowiązkowo musi udostępniać możliwość zakupu produktów z opcją płatności pobraniowej.
 6. Sprzedający ma obowiązek przy każdej ofercie umieścić informację na temat rzeczywistego czasu dostawy zgodnie z wytycznymi ujętymi na Platformie w Ogólne zasady prowadzenia sprzedaży w Platformaopon.pl (link)
 7. Warunki płatności oraz dostawy przedmiotu transakcji Użytkownicy określają pomiędzy sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przebiegu transakcji w tym w szczególności za niewypłacalność Użytkownika jak i za uszkodzenie bądź niedostarczenie przesyłek oraz koszty przesyłek.
 8. Wszystkie podawane na PlatformaOpon.pl ceny wyrażane są w kwotach netto.
 9. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny inaczej określone, wyłączone jest w ramach transakcji zawieranych za pośrednictwem Platformy stosowanie ogólnych warunków umów (wzorców umownych) posiadanych przez poszczególnych Użytkowników.
 10. Organizator dopuszcza sytuacje losowe, które zdarzają się bez jego zgody/wiedzy i wpływu, które mogą wpłynąć na wydłużenie czasu dostawy ponad deklarowany w ofercie. W takiej sytuacji od kupującego zależy czy towar przyjmie, czy zrezygnuje z zamówienia bez konsekwencji.
 11. Warunki zawarcia konkretnej umowy przekazywane są każdorazowo jedynie do wiadomości Organizatora, natomiast ich ujawnienie dla innych Użytkowników zależy od woli stron danej umowy.
 12. Organizator może zablokować lub usunąć Informację handlową Użytkownika i/lub zawiesić konto Użytkownika, niezależnie od opłaconej subskrypcji, w przypadku, gdy w opinii Organizatora:
 • Użytkownik podejmuje działania niezgodne z postanowieniami Regulaminu Platformy lub Regulaminu Sprzedaży w Platformie lub obowiązujących przepisów prawa;
 • Użytkownik działa na szkodę Platformy lub jej Użytkowników;
 • Użytkownik podejmuje działania rażąco naruszające interesy Organizatora;
 • Użytkownik udostępnia nieprawdziwe lub niezgodne z regulaminem Platformy informacje handlowe.
 • Użytkownik posiada nie uregulowane zaległości w stosunku do Organizatora;
 • Użytkownik posiada nie uregulowane zaległości w stosunku do innego Użytkownika z tytułu zamówień realizowanych poprzez Platformę;
 • Użytkownik udostępnia swoje konto w Platformie innym podmiotom;

§7

Odpowiedzialność i realizacja reklamacji

 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników z tytułu rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy. Postępowania w ramach reklamacji lub gwarancji, a także wszelkie inne podnoszone przez Użytkowników roszczenia dotyczą postępowania pomiędzy Użytkownikami.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych za pośrednictwem Platformy, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwość do ich sprzedaży. Nie mniej jednak Kupujący po stwierdzeniu nieprawidłowości w tej materii powinien niezwłocznie zgłosić fakt do Sprzedawcy, jak również do Organizatora.
 3. Organizator w miarę możliwości stara się weryfikować dane informacji handlowych i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań, w ramach dostępnych mu narzędzi.
 4. W przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora przez Użytkownika lub podmiot trzeci związanych z umieszczonymi przez Użytkownika danymi lub związanych z sposobem działania, Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zwolnić Organizatora z takich roszczeń.

§8

Ochrona danych, poufność, prawa autorskie

 1. Organizator oraz Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania danych Użytkowników –Przedsiębiorców jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem Platformy, temat szerzej opisany w Polityce Prywatności serwisu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Platformy oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w zakresie Platformy.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną w ramach zakresu działania Platformy informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz na przesyłanie im przez innych Użytkowników zamówień oraz na otrzymywanie informacji handlowych oraz reklam przez Organizatora. Użytkownik nie może jednak rozsyłać do innych Użytkowników informacji nie związanych z zakresem funkcjonowania Platformy.
 4. Za wyjątkiem treści zamieszczanych na Platformie przez Użytkowników, Organizatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

§9

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Platformy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

§10

Usługi dodatkowe w ramach korzystania z Platformy

 1. Za pośrednictwem Platformy mogą być organizowane konkursy i promocje. Użytkownik będzie na bieżąco informowany, poprzez stronę internetową  Platformy o organizowanych konkursach i Promocjach na co wyraża zgodę. Zaakceptowanie udziału przez Użytkownika w Konkursie będzie równoznaczne z zaakceptowanie odrębnego Regulaminu dla organizowanego Konkursu/Promocji.
 2. Organizator może świadczyć dodatkowe usługi marketingowe poprzez umożliwienie wykupienia reklamy w Platformie.
 3. Organizator może świadczyć dodatkowe usługi udostępnienia raportów/statystyk odpłatnie lub nie odpłatnie dla Użytkowników Platformy.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług Platformy
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów Regulaminu przez Użytkownika lub cofnięcia zgody na zapisy Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne wyłączenie go z funkcjonowania Platformy z chwilą wejścia w życie zapisów nowego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu i nie będzie z tego tytułu podnosić żadnych roszczeń. Użytkownik logując się na Platformie, każdorazowo akceptuje obowiązujący aktualnie Regulamin. Z powodu wyłączenia Użytkownika z funkcjonowania Platformy na skutek braku akceptacji zmian regulaminu Platformy, regulaminu Sprzedaży, czy tez w sytuacji opisanych w §6 pkt. 12, nie będą przysługiwały Użytkownikowi jakiekolwiek roszczenia, ani zwrot kosztów. Użytkownik ma świadomość, że brak akceptacji zapisów nowego Regulaminu Platformy oznacza wyłączenie go z możliwości
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na ewentualną zmianę funkcji i wyglądu Platformy przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków z umów z Użytkownikami na podmiot trzeci.
 4. Organizator nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Platformy dla Użytkowników w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Platformy o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Organizatora
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia drogą elektroniczną usług Platformy, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Organizator poinformuje Sprzedającego o zmianie Regulaminie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak złożenia oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu przez Użytkownika w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Organizatora o zmianie tego Regulaminu oznacza jego akceptację.
 8. Wprowadzenie nowych rozwiązań oraz nowych funkcjonalności na Platformie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 9. Zmiany danych Organizatora, w tym dane kontaktowe/adresowe/rozliczeniowe nie stanowią zmiany Regulaminu.

§12

Pliki Cookies

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików Cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej. Platforma stosuje dwa rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików Cookies w danej przeglądarce internetowej,
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie przeglądarki domyślnie dopuszcza działanie plików Cookies. Jednak w każdej chwili możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików Cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej, takie jak ciągłe zalogowanie Użytkownika, czy zapamiętywanie haseł. Pliki  Cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają również na przyspieszenie ładowania się niektórych elementów naszej Platformy. Pliki Cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostawiłeś je na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki Cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

§13

Polityka prywatności

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). informujemy co następuje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu PlatformaOpon.pl – firma Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wadowickiej 8A, 30-415 Kraków, zwany dalej Administratorem
 2. Wszystkie dane które zostały uzyskane przez Administratora są to dane podawane dobrowolnie przez użytkowników Platformy podczas rejestracji/edycji konta jak również w związku ze obsługą zamówień realizowanych przez Platformę.
 3. Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, skutkiem tego będzie dezaktywacja konta w naszym systemie. Dane będą mogły być przetwarzane do momentu zamknięcia wszystkich realizowanych zamówień w naszej Platformie. Administrator gwarantuje użytkownikom:
 • prawo dostępu do przechowywanych danych, edycja oraz ich usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 1. Aby móc korzystać z naszego systemu niezbędne jest podanie następujących danych:
 • dane firmy (nip, adres siedziby, nazwa)
 • dane kontaktowe (telefon, email, dane osoby kontaktowej)
 • ustanowienie loginu konta, oraz hasła

Brak danych na skutek edycji/wykasowania przez Użytkownika, skutkować będzie dezaktywacją konta.

 1. Dane podane przez Użytkowników:
 • są przede wszystkim udostępniane stronom transakcji które zawierają między sobą za pomocą naszej Platformy, aby transakcja mogła zostać skutecznie zrealizowana.
 • dane mogą być też przekazywane podmiotom prowadzącym na zlecenie właściciela Platformy działalność audytową/konsultingową/wspierającą/marketingową zmierzającą do usprawnienia działania systemu PlatformaOpon.pl.
 • dane mogą być również udostępnione organom publicznym jak sądy/policja/urząd skarbowy jeśli firma zostanie do tego zobligowana.
 1. Dane są przechowywane przez cały okres świadczenia usług przez PlatformaOpon.pl, jak również po jej zakończeniu, w celu:
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegający nadużyciom.
 • dochodzenia roszczeń w związku z korzystaniem z usług.
 • analiz i badań statystycznych
 1. Aby skontaktować się z Administratorem danych, w celu uzyskania szerszych informacji na temat przechowanych danych lub w celu ich korekcji/usunięcia należy wysłać wiadomość w formie email na adres: bok@platformaopon.pl, lub w formie klasycznej listownej na adres: Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.